UDIDD header Research banner GettyImages-1178574685.jpg

Ynglŷn â UDIDD


Wedi'i ffurfio yn 2003, cenhadaeth yr Uned Datblygu mewn Anableddau Deallusol a Datblygiadol (UDIDD) yw gweithio mewn partneriaeth i wella ansawdd bywyd ac ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i bobl ag anableddau deallusol a'u teuluoedd a'u gofalwyr. Rydym yn gwneud hyn drwy raglen integredig o ymchwil anabledd, addysg ac ymarfer sy'n cynnwys ffocws ar ofal diwedd oes (Yr Athro Stuart Todd); diogelu ac ymchwil gyfranogol.


Ein nodau

  • Datblygu a chynnal rhaglen o ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg a datblygu ymarfer sy'n cael ei chynllunio a'i chyflwyno mewn cydweithrediad â phobl ag anableddau deallusol a'u teuluoedd a'u gofalwyr.
  • Datblygu a chynnal rhaglen o ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg a datblygu ymarfer sy'n cael ei chynllunio a'i chyflwyno mewn cydweithrediad â darparwyr gwasanaethau.
  • Datblygu gallu ymchwil sy'n ymwneud ag anableddau deallusol o fewn ac yn allanol i Brifysgol De Cymru.
  • Cynnal enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth mewn ymchwil anabledd deallusol, addysg a datblygu ymarfer.


Arbenigedd

  • 100% o effaith ein hymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol (3*)
  • Gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 91 o brifysgolion - yn seiliedig ar 4*/3*
  • Gydradd gyntaf yng Nghymru am effaith allan o bum prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*
  • 64% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)

Canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021Professor Ruth Northway and Paula Philips of Improvement Cymru, partners on the Once for Wales Healthcare Profile

Yr Athro Ruth Northway ac Paula Philips, Improvement Cymru, partneriaid ar Broffil Gofal Iechyd Unwaith i Gymru

Cydweithio a chyfrannu i'r sail ymchwil, yr economi a chymdeithas

Rydym yn cydweithio'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gyda phartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd i ddarparu gwybodaeth ac effaith sy'n arwain y byd, ac mae gennym berthynas gref ag amrywiaeth o randdeiliaid/defnyddwyr ymchwil allweddol.

Mae gan yr uned hanes ardderchog o ymgysylltu a gweithio'n agos gyda'r GIG a phartneriaid allanol eraill, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, Gwella Cymru, Mencap Cymru, Macmillan Cymru, Theatr Hijinx, Sefydliad Paul Ridd ac eraill.

Mae'r aelodau’n adolygwyr arbenigol rheolaidd ar gyfer ystod eang o gylchgronau adolygu gan gymheiriaid a chyrff ariannu. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt swyddi ar fyrddau golygyddol cyfnodolion, gan gynnwys Yr Athro Stuart Todd (Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Journal of Intellectual Disability Research), a'r Athro Ruth Northway (aelod o Fwrdd Golygyddol y Cyfnodolyn Nyrsio Clinigol; Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer Ymchwilydd Nyrsio; Cyd-gadeirydd Grŵp Diddordeb Arbennig Moeseg y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaeth Wyddonol o Anableddau Deallusol a Datblygiadol (IASSIDD). Gweler ein hymchwil cyfredol >>


Effaith

Yn ddiweddar, gweithiodd Yr Athro Northway a Dr Edward Oloidi gyda Llywodraeth Cymru i gwmpasu ymchwil anabledd dysgu cyfredol yng Nghymru a all lywio'r gwaith o weithredu'r rhaglen Gwella Bywydau a nodi blaenoriaethau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.


Defnyddiwyd ymchwil Yr Athro Ruth Northway sy'n ymwneud â diogelu oedolion ag anableddau dysgu i ategu gweithgareddau DPP gyda byrddau iechyd lleol. Fe'i defnyddiwyd hefyd i ddatblygu ail argraffiad y llyfr testun Diogelu Oedolion mewn Ymarfer Nyrsio (Northway a Jenkins) sef yr unig lyfr testun sy'n ymroddedig i'r pwnc penodol hwn ac sydd wedi gwerthu o fewn y DU ac yn rhyngwladol.


Mae'r astudiaeth ymchwil gyfranogol Looking into Abuse (Northway et al, 2013) wedi'i dyfynnu fel enghraifft o gyd-gynhyrchu ar waith yn y Comisiwn Ewropeaidd (2018) Technical Dossier Rhif 4 'Co-Production. Enhancing the role of citizens in governance and service delivery’.


Mae ymchwil Northway mewn anableddau dysgu yn sail nid yn unig i'r cwricwlwm nyrsio anabledd dysgu ond hefyd i addysgu ehangach mewn perthynas â nyrsio a bydwreigiaeth


Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n hymchwil neu os hoffech weithio gyda ni, cysylltwch â'r Athro Ruth Northway neu Edward Oloidi.

Uned Datblygu mewn Anableddau Deallusol

Prifysgol De Cymru

Campws Glyntaf Isaf

Pontypridd, De Cymru

CF37 1DL

Ffôn │Ffôn: 01443 483 042

Cyfarwyddiadau i Gampws Glyntaff Isaf

Astudio gyda ni

Os hoffech wneud ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â Jane MacCuish yn ein Hysgol Graddedigion. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein cyrsiau nyrsio a chyrsiau proffesiynol eraill yma.