UDIDD header Research banner GettyImages-1178574685.jpg

Ein Hymchwil

Prosiectau cyfredol neu ddiweddar

Staff Prosiect: Yr Athro Ruth Northway, Dr Stacey Rees ac Dr Edward Oloidi


Mae'r prosiect hwn, a gomisiynwyd gan Gwella Cymru, wedi canolbwyntio ar ddatblygu offeryn i gynorthwyo cyfathrebu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu mewn lleoliadau gofal iechyd.
Mae ystod o offer o'r fath eisoes yn bodoli ond maent yn amrywio o ran cynnwys, fformat ac enw. Ceisiodd y prosiect hwn ddatblygu dogfen unedig a fyddai'n lleihau amrywiad o'r fath er mwyn hyrwyddo mwy o ddiogelwch i gleifion.  


Dull dulliau cymysg a ddefnyddir gan gynnwys adolygiad o'r offer a'r dystiolaeth bresennol, arolwg ar-lein a phedwar grŵp ffocws gyda phobl ag anableddau dysgu.

Gofynnwyd am wybodaeth am gynnwys, fformat a hyd yr offeryn arfaethedig. Datblygwyd offeryn prototeip yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd.


Staff prosiect: Dr Matt Hutt, Dr Carmel Conn


Mae PDC yn cydweithio â Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru yn nhri rhanbarth addysgol Cymru i gyd-lunio model gydag ysgolion ar gyfer proffesiwn addysg sy'n seiliedig ar dystiolaeth yng Nghymru. Mae pob grŵp rhanbarthol yn ymgysylltu â'u priod ysgolion drwy ddull ymddiddanol o ymdrin â'r ymchwil sydd wedi'i chynllunio i ddeall anghenion ysgolion mewn perthynas â phroffesiwn sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae PDC yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, y consortia Gwasanaeth Cyflawni Addysg a CSC, ac ysgolion lleol yn y rhanbarth. Mae'r prosiect yn ceisio hwyluso lleoliadau ysgol o ran cael gafael ar dystiolaeth, cysyniadau a syniadau perthnasol, eu gwerthuso a'u defnyddio a nodi anghenion perthnasol mewn perthynas â hyn.

Staff prosiect: Yr Athro Ruth Northway, Dr Stacey Rees ac Edward Oloidi (Aelodau UDIDD)

Mae'r Uned Datblygu mewn Anableddau Deallusol a Datblygiadol (UDIDD), sy'n gweithio mewn partneriaeth â'n Pwyllgor Cynghori ar Addysgu ac Ymchwil (TRAC), DRIVE a Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan, wedi'u comisiynu gan Gwella Cymru i ddatblygu offeryn mesur canlyniadau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Bydd y prosiect hwn yn rhedeg o fis Ionawr i fis Mehefin 2022 a bydd yn mabwysiadu dull tri cham. Yn gyntaf, gofynnir am farn rhanddeiliaid allweddol ynglŷn â beth ddylai'r offeryn ei gynnwys a pha fformat y dylai ei gymryd. Defnyddir y wybodaeth hon i gyd-gynhyrchu offeryn drafft (Cam 2) a fydd wedyn yn cael ei ddosbarthu i randdeiliaid i gael adborth (Cam 3).

Staff prosiect: Dr Carmel Conn


Mae'r ymchwil yn un o nifer o brosiectau sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd i ymchwilio i effaith y pandemig yn y sector addysg. Nod hyn yw darparu gwybodaeth am benderfyniadau addysgwyr mewn perthynas ag arferion grwpio a ddefnyddir gyda dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), a hefyd o gael cipolwg ar wahanol brofiadau dysgwyr o gwmpas adeg y pandemig yn ogystal â'u blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.


Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng PDC, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda chasglu data mewn dau ranbarth yng Nghymru. Mae cynllun dulliau cymysg yn cael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am arferion grwpio gan ddysgwyr ac addysgwyr, gyda grwpiau ffocws a chyfweliadau'n cael eu cynnal mewn ysgolion yn y ddau ranbarth a holiadur yn mynd allan i ADY mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.


Staff prosiect: Yr Athro Ruth Northway, Dr Michelle Culwick, Dr Wahida Shah Kent, Dr Stacey Rees Dr Nicky Genders


Mae'r Athro Ruth Northway, Dr Michelle Culwick, Dr Wahida Kent, Dr Stacey Rees a Dr Nicky Gendershave wedi cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu canllawiau ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sy'n cefnogi teuluoedd lle mae gan riant anabledd dysgu. Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cwmpasu llenyddiaeth ac ymchwil berthnasol, cyfweliadau â rhieni sydd ag anabledd dysgu a grwpiau ffocws/cyfweliadau â gweithwyr proffesiynol. Mae canllawiau drafft wedi'u datblygu ac mae rhanddeiliaid allweddol wrthi'n adolygu hyn i'w gwblhau i'w gyhoeddi yng Ngwanwyn 2022. Ochr yn ochr â hyn, mae'r tîm hefyd yn cynhyrchu gwybodaeth hygyrch i rieni ag anableddau dysgu sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau Plant a'r Llys Teulu.


Staff prosiect: Dr Carmel Conn (aelod UDIDD), Neil Mahoney, Yasmeen Multani & Jodie ReesAstudiaeth gwerthuso effaith cwrs dysgu proffesiynol ôl-raddedig sy'n ceisio cefnogi cyd-adeiladu gwybodaeth a myfyrio gan ymarferwyr mewn perthynas â dysgwyr awtistig mewn Addysg Bellach.
Nodwyd bod cymorth ar gyfer y grŵp hwn o ddysgwyr yn faes blaenoriaeth ar gyfer dysgu proffesiynol yng Nghymru a defnyddiwyd cyllid Llywodraeth Cymru i ariannu carfan o fyfyrwyr ar y Dystysgrif Ôl-raddedig AAA/ADY (Awtistiaeth) a addysgir yn yr Ysgol Addysg, y Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Ieuenctid yn PDC.


Roedd y rhai a gymerodd ran yn yr astudiaeth gwerthuso yn cynrychioli pob coleg AB yng Nghymru ac yn cynnwys athrawon ac arweinwyr profiadol, y rhan fwyaf ohonynt â rôl yn canolbwyntio ar gynhwysiant a chymorth dysgu yn eu lleoliad. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys dau gam o gasglu data: holiadur sylfaenol a chyfweliadau dilynol ar ddiwedd y flwyddyn astudio.

Y canfyddiadau yw nad oedd ymarferwyr yn credu eu bod wedi ennill gwybodaeth newydd am awtistiaeth, ond eu bod yn teimlo bod y cwrs yn cadarnhau eu credoau presennol ac yn cefnogi datblygiad dealltwriaeth sy’n newid pwyslais am awtistiaeth. Mae hyn wedi arwain at fwy o hyder proffesiynol ynglŷn ag ymarfer. Disgrifiwyd gwybodaeth newydd a gafwyd o gyfrifon mewnol mewn perthynas â natur y gwahaniaeth i ddysgwyr awtistig gyda goblygiadau i'r hyn a ystyrir yn bwysig o ran ffocws arferion cymorth.  


Staff Prosiect: Edward Oloidi, Yr Athro Stuart Todd a’r Athro Ruth Northway


Mae Ed Oloidi, Stuart Todd a Ruth Northway wedi'u comisiynu gan Gwella Cymru i gwmpasu'r llenyddiaeth a'r adnoddau ar y we sy'n ymwneud ag anghenion pobl ag anableddau dysgu o Grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd y prosiect hwn yn llywio gwaith Grŵp Gorchwyl a Gorffen Grŵp Cynghori Gweinidogion Anabledd Dysgu Llywodraeth Cymru.

Staff prosiect: Dr Stacey Rees a’r Athro Ruth Northway


Mae tystiolaeth helaeth o'r anghydraddoldebau iechyd a'r annhegwch y mae pobl ag anableddau dysgu yn eu hwynebu.  Mae tystiolaeth bellach yn dechrau dod i'r amlwg ynglŷn ag effaith COVID-19 ar bobl ag anableddau dysgu, a chydnabuwyd bod y pandemig wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau a'r annhegwch iechyd presennol hyn (Desroches et al, 2020).  Yn ogystal, codwyd pryderon moesegol sy'n ymwneud ag agweddau amrywiol ar eu gofal yng nghyd-destun COVID-19.


Yn ystod cam cyntaf y pandemig, codwyd materion yn ymwneud â'r offeryn a ddefnyddiwyd i asesu addasrwydd ar gyfer triniaeth mewn unedau therapi dwys (ITU) a'i ddilysrwydd i'w ddefnyddio gyda phobl ag anableddau dysgu. Codwyd pryderon pellach mewn perthynas â phenderfyniadau Peidio â Cheisio Dadebru (DNAR) mewn perthynas â phobl ag anableddau dysgu. Mae tystiolaeth hefyd yn dod i'r amlwg eu bod, fel grŵp, mewn mwy o berygl o gontractio a phrofi effeithiau difrifol COVID-19 o gymharu â'r boblogaeth ehangach (Henderson et al, 2020). Mae effeithiau cymdeithasol yn cynnwys cynnydd mewn unigedd cymdeithasol (Tromans et al, 2020), gyda llawer o wasanaethau rheolaidd yn cau, gan effeithio ar arferion dyddiol a chymorth i ofalwyr.


Mae Middleton et al (2020) yn tynnu sylw at y newidiadau y mae nyrsys anabledd dysgu wedi'u gwneud yn yr Alban oherwydd COVID-19 ac mae cyfrif o Ogledd Iwerddon yn manylu ar gynllunio wrth gefn ar gyfer y pandemig (Rogers et al, 2021). Dim ond un darn o ymchwil empirig sy'n canolbwyntio ar rôl y nyrs arbenigol sy'n gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu sydd wedi'i gyhoeddi a gwnaed hyn yn UDA (Desroches et al, 2020). Felly, er ei bod yn ymddangos bod nyrsys wedi addasu eu hymarfer i ddiwallu anghenion newidiol pobl ag anableddau dysgu yng nghyd-destun COVID-19 mae bwlch ymchwil y mae'r prosiect presennol hwn yn ceisio mynd i'r afael ag ef.

Y cwestiwn ymchwil cyffredinol y mae'r astudiaeth ymchwil hon yn ceisio mynd i'r afael ag ef yw:
'Sut mae RN(LD) sy'n gweithio yng Nghymru a Lloegr wedi addasu eu hymarfer yn ystod COVID-19?'

Yr amcanion penodol yw:


  • Archwilio'r hyn y mae RN(LD) wedi bod yn ei wneud i addasu eu hymarfer yn ystod COVID-19.Nodi sut mae'r addasiadau hyn wedi digwydd.
  • Deall effaith eu harferion, a'r canlyniadau a gyflawnwyd.

Bydd yr astudiaeth ymchwil yn mabwysiadu cynllun ansoddol, gan ddefnyddio cyfweliadau lled-strwythuredig yn seiliedig ar ddyluniad techneg digwyddiadau critigol (Flanagan, 1954). Ei nod yw recriwtio RN(LD) sy'n gweithio yng Nghymru a Lloegr sydd wedi bod yn gweithio fel RN(LD) am y ddwy flynedd flaenorol. Bydd y data'n cael ei ddadansoddi gan ddefnyddio dadansoddiad thematig (Braun a Clarke, 2006).


Bydd yr astudiaeth hon yn cynnig cyfraniad sylweddol i'r sylfaen dystiolaeth nyrsio anabledd dysgu ac yn rhoi cipolwg hanfodol ar arferion yr RN(LD) drwy gydol pandemig COVID-19. Mae hyn yn hanfodol i gynllunio iechyd y cyhoedd yn y dyfodol, datblygu polisi i sicrhau bod anghenion gofal iechyd pobl ag anableddau dysgu yn cael eu diwallu, ac i ddatblygu ymarfer nyrsio ac addysg ymhellach. Bydd hefyd yn darparu sail ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Staff prosiect: Dr Carmel Conn (aelod UDIDD), Dr Matt HuttMae'r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar addysg gynhwysol yng nghyd-destun Cymru ac mae'n deillio o gydweithrediad â Dr Cathryn Knight a'r Athro Tom Crick ym Mhrifysgol Abertawe.

Deellir bod agweddau athrawon ac effeithiolrwydd canfyddedig i weithredu addysg gynhwysol yn hanfodol bwysig i gyflawni system addysg gynhwysol, ond nid oes unrhyw ymchwil hyd yma wedi ymchwilio i agweddau athrawon tuag at gynhwysiant yng Nghymru.


Nod yr ymchwil hon yw darganfod sut mae athrawon yn canfod ac yn deall y cysyniad o addysg gynhwysol a pha rwystrau i gynhwysiant sy'n cael eu disgrifio gan athrawon yng Nghymru.
Defnyddiodd yr astudiaeth dau gam ddulliau casglu data gan gynnwys holiadur ar-lein ledled y wlad a oedd yn canolbwyntio ar agweddau athrawon tuag at gynhwysiant, ac yna cyfweliadau manwl gyda sampl gynrychioliadol o athrawon. Mae Cam 1 yr ymchwil bellach wedi'i gwblhau, a bydd Cam 2 yn cael ei gynnal yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Staff Prosiect: Yr Athro Ruth Northway a Dr Edward Oloidi


Cododd yr ysgogiad i fapio Ymchwil Anabledd Dysgu yng Nghymru o Raglen Gwella Bywydau Llywodraeth Cymru.


Mae'r angen am well gwybodaeth am weithgarwch ymchwil anabledd dysgu cyfredol yn allweddol i gynllun gweithredu Llywodraeth Cymru sy'n ceisio gwella gwasanaethau a chymorth i bobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.


Comisiynwyd y prosiect hwn i nodi gweithgarwch ymchwil cyfredol yng Nghymru mewn perthynas ag anableddau dysgu er mwyn llywio'r broses o bennu blaenoriaethau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.


Gan ddefnyddio dull rhwydwaith i nodi prosiectau ymchwil, datblygwyd profforma yn benodol i gasglu cymysgedd o ddata ymateb sefydlog ac agored.  Mae'r canfyddiadau'n dangos bod amrywiaeth o ymchwil yn cael ei wneud ar hyn o bryd sy'n canolbwyntio ar bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.

Staff Prosiect: Yr Athro Ruth Northway, Rachel Morgan, Dr Edward Oloidi (Aelodau UDIDD), Kathryn Price a Clare Churcher (Prifysgol De Cymru)   


Mae pobl ag anableddau dysgu yn profi llawer o anghydraddoldebau ac anawsterau iechyd o ran cael gafael ar ofal iechyd amserol a phriodol.


Un mater sy'n codi dro ar ôl tro yn y llenyddiaeth sy'n ymwneud ag anghydraddoldebau o'r fath yw bod staff iechyd yn aml yn dweud eu bod yn teimlo nad oes ganddynt y wybodaeth na'r sgiliau i nodi a diwallu anghenion iechyd pobl ag anableddau dysgu.


Felly comisiynodd Gwella Cymru CDU i ddatblygu fframwaith cymhwysedd i nodi'r gwerthoedd, yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar staff iechyd wrth gefnogi pobl ag anableddau dysgu mewn perthynas â'u hiechyd.


Casglwyd barn rhanddeiliaid allweddol drwy gyfres o gyfweliadau dros y ffôn a dadansoddwyd y rhain ynghyd â fframweithiau addysgol presennol a thystiolaeth berthnasol. Datblygwyd fframwaith addysgol yn seiliedig ar yr ystod hon o dystiolaeth


Staff Prosiect: Yr Athro Ruth Northway, Dr Edward Oloidi, Dr Michelle Culwick (Aelodau UDIDD) a Dr Jane Prince (Prifysgol De Cymru)   


Ymchwiliad dull cymysg o ran sut y gallai canfyddiadau canfyddedig y cyhoedd o berthnasoedd personol a rhywiol oedolion ag anableddau deallusol (ID) ddylanwadu ar agweddau, credoau ac ymddygiad gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.


Mae'r gyfraith a pholisi yn rhoi cyfrifoldeb ar wasanaethau a staff i gynnal hawliau ac anghenion rhywioldeb ymhlith oedolion ag anabledd deallusol (ID). Fodd bynnag, ychydig a wyddom am sut y gallai safbwyntiau ehangach o ID  a chydberthnasau rhywiol a phersonol effeithio ar agweddau, credoau ac ymddygiad gweithwyr gofal cymdeithasol tuag at anghenion o'r fath.


Wedi'i ariannu gan Gydweithrediad Gofal Cymdeithasol Academaidd (ASCC) Llywodraeth Cymru, archwiliodd yr astudiaeth dulliau cymysg dau gam hon farn SCW ynglŷn â sut y gallai canfyddiadau cymdeithasol canfyddedig o ID effeithio ar eu hagweddau, eu credoau a'u hymddygiad eu hunain tuag at berthnasoedd personol a rhywiol ymhlith oedolion ag ID.

Cynhaliwyd cyfweliadau ansoddol lled-strwythuredig gyda 18 SCW yng ngham un. Cwblhawyd arolwg hunan-gwblhau a ddatblygwyd o'r canfyddiadau yng ngham un (n=276 - 14%) gan SCW yng ngham dau.

Dengys y canfyddiadau bedair thema flaenllaw gyda ffactorau cymdeithasol fel y dylanwad cyffredinol ar fwlch polisi ymarfer, ofn a blaenoriaethu anghenion diogelwch.Staff Prosiect: Paula Hopes, Dr Edward Oloidi (Aelodau UDIDD), a Dr Juping Yu (Prifysgol De Cymru)   


Wedi'i ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, ceisiodd y prosiect hwn arfarnu'n feirniadol y llenyddiaeth bresennol yn ymwneud â rôl y nyrs anabledd dysgu sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Amcan cyffredinol yr astudiaeth hon oedd mynd i'r afael â phrinder tystiolaeth sy'n ymwneud â rolau nyrsys anabledd dysgu a gwella dealltwriaeth o ble a sut y maent yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.


Gan ddefnyddio termau chwilio perthnasol, cynhaliwyd chwiliad llenyddiaeth ar chwe chronfa ddata berthnasol ar gyfer papurau a gyhoeddwyd rhwng 2000 a dechrau 2018. Roedd ffynonellau eraill a chwiliwyd yn cynnwys gwefannau allweddol, llenyddiaeth llwyd/heb ei chyhoeddi, a mynediad uniongyrchol i awduron amlwg yr adolygwyd eu cyhoeddiadau lle'r oeddent ar gael.


Adolygwyd testunau llawn yn erbyn y meini prawf cynhwysiant a gwahardd cyn cynnal gwerthusiad beirniadol. Mae'r canfyddiadau'n dangos bod cynllunio, hyrwyddo a chefnogi'r gwaith o ddarparu gofal personol ac ystyrlon i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn rôl sylfaenol i nyrsys anabledd dysgu.

Staff Prosiect: Yr Athro Ruth Northway a Dr Stacey Rees


Mae tystiolaeth helaeth o'r anghydraddoldebau iechyd y mae pobl ag anableddau dysgu yn eu hwynebu.  Mae rhai o'r anghydraddoldebau hyn yn ymwneud â'r rhwystrau y mae pobl ag anableddau dysgu yn eu hwynebu wrth gael mynediad at ofal iechyd eilaidd.  


Archwiliodd yr astudiaeth dull cymysg dau gam hon rôl y nyrs anabledd dysgu cymunedol, a sut maent yn goresgyn unrhyw rwystrau wrth gefnogi mynediad i ofal iechyd i bobl ag anableddau dysgu.


Mae hefyd yn archwilio unrhyw wahaniaethau yn y rôl pan fo nyrs gyswllt acíwt yn ei swydd, ac unrhyw wahaniaeth yn y rôl yn ôl lefel y statws.

Staff Prosiect: Dr Stacey Rees, Dr Nicky Genders  (Aelodau UDIDD) a Dr Ruth Wyn Williams (Prifysgol Bangor)


Bu gostyngiad yn nifer y ceisiadau i nyrsio anabledd dysgu ledled y DU yn amlwg dros y blynyddoedd diwethaf. Roedd rhai prifysgolion yn Lloegr wedi gweld gostyngiad mor serth yn nifer y ceisiadau bod y cyrsiau mewn perygl gan nad oeddent bellach yn cael eu hystyried yn hyfyw.


Nod y prosiect hwn oedd gwrthdroi'r duedd hon a chynyddu ceisiadau i gyrsiau yng Nghymru.


Cynhyrchodd ymgyrch recriwtio wedi'i thargedu ar gyfer nyrsio anabledd dysgu a fanteisiodd ar y 100 mlynedd o ddigwyddiadau nyrsio anabledd dysgu yn ystod 2019.


Un o'r allbynnau allweddol oedd datblygu fideo a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag aelodau TRAC ac a weithredwyd gan aelodau o Gwmni Hijinx Theatre.

Staff Prosiect: Dr Steven Walden (Aelod UDIDD) a Dr Owen Barden (Prifysgol Liverpool Hope)


Wedi'i ariannu gan yr Academi Brydeinig/JISC Digital Research, mae'r prosiect hwn yn defnyddio Corpws Llyfrgell Treftadaeth Feddygol y DU (UKMHLC) wedi'i ddigideiddio i gynhyrchu gwybodaeth newydd am hanes anabledd dysgu yn y DU.


Yr amcan cyffredinol yw gwneud cyfraniad pwysig i'r maes cynyddol o ymchwil rhyngddisgyblaethol a chyfranogol am anableddau dysgu.


Mae'r prosiect yn defnyddio methodoleg ymchwil ansoddol (thematig/dehongliadol) bwrpasol i fynd i'r afael â'r amcan hwn, gan gyfuno ymchwil archifol â gweithdai ffocysedig cyfranogol.


Nod y prosiect yw dangos sut y gellir gwella mynediad at ddeunydd archif, a'r broses ymchwil ei hun, ar gyfer grŵp ymylol.


Y bwriad yw y bydd profiad byw cyfranogwyr anabl sy'n dysgu yn helpu i gynhyrchu gwybodaeth newydd.

Staff y Prosiect: Pobl yn Gyntaf RhCT a TRAC, Dr Steven Walden a Dr Stacey Rees (Aelodau UDIDD)


Digwyddiad dathlu dan arweiniad prosiect Cwm Taf Morgannwg Our Voice Matters ar y cyd â Pobl RhCT. Yn gyntaf, PDC a thîm TRAC, sy'n ceisio arddangos ac amlygu'r effaith bwerus y mae lleisiau dinasyddion a phobl sydd â phrofiadau byw yn ei chael wrth lunio dyfodol gwasanaethau a chymunedau ar draws y rhanbarth.


Yn ystod Cam 1 y prosiect, cynhaliwyd ymchwil i archwilio'r hinsawdd cydgynhyrchu presennol yng Nghwm Taf Morgannwg a nodi pocedi o arfer gorau fel cymorth i gynyddu effeithiolrwydd y ffordd y caiff llais dinasyddion ei ymgysylltu a'i ddefnyddio, a lefel y gwerth a roddir iddo.  


Drwy'r ymchwil hon, mae menter TRAC PDC/Pobl yn Gyntaf wedi'i derbyn fel enghraifft hanfodol o sut y gellir cipio lleisiau pobl ag anableddau dysgu a'u grymuso i wneud newid cymdeithasol gwirioneddol a chadarnhaol yn y sector gofal iechyd.  


O'r herwydd, bydd y digwyddiad hwn yn defnyddio enghraifft TRAC, ochr yn ochr ag eraill o bob rhan o'r rhanbarth, i amlinellu ble a sut y mae angen i newid ddigwydd fel y gellir rhoi llais i bob dinesydd sy'n cael ei werthfawrogi.

Staff Prosiect: Dr Beth Pickard (Aelod UDIDD)


Defnyddiodd y prosiect ymchwil hwn Ddadansoddiad Cynnwys Ansoddol, wedi'i lywio gan Astudiaethau Anabledd Critigol, i ddeall y portread ymhlyg o anabledd ar dudalennau gwe Gwasanaeth Anabledd (neu gyfatebol) prifysgolion Cymru.


Dangosodd ffrâm godio a yrrir gan gysyniad ddehongliadau o anabledd yn seiliedig ar ddiffyg yn bennaf a diffyg lleisiau myfyrwyr anabl.


Cynigir, drwy rannu'r ymchwil hon â phrifysgolion Cymru, y bydd modd datblygu addysgeg gwrth-ormesol a chodi ymwybyddiaeth o ddehongliadau amgen o anabledd fel hunaniaeth ddilys a gwerthfawr.


Staff Prosiect: Dr Beth Pickard (Aelod UDIDD) a Chwmni Theatr Gynhwysol Hijinx


Prosiect addysgegol cydweithredol gyda Chwmni Theatr Gynhwysol Hijinx, pedair ysgol arbennig leol a myfyrwyr israddedig Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig PDC.


Datblygwyd y prosiect addysgegol hwn dros gyfnod o dair blynedd i alluogi myfyrwyr prifysgol blwyddyn gyntaf i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gelfyddydau cynhwysol drwy ddysgu ochr yn ochr â disgyblion anabl ac actorion anabl.


Mae'r prosiect hwn yn ceisio herio'r syniad o ddysgu am anabledd yn yr ystafell ddosbarth a gosod y dysgu yn y gymuned, gyda disgyblion anabl ac actorion anabl fel yr awdurdodau ar y profiad hwn.


Mae myfyrwyr prifysgol wedi hwyluso gweithdai celfyddydau creadigol mewn ysgolion arbennig lleol, sydd wedi galluogi dros drigain o ddisgyblion ychwanegol i ymgysylltu â gwaith theatr gynhwysol Hijinx.

Staff Prosiect: Yr Athro Stuart Todd, Yr Athro Jane Bernal, Yr Athro Kathy Lowe, Yr Athro Edwin Jones (Aelodau UDIDD), Dr Rhian Worth, Ms Julia Shearn, Dr Paul Jarvis, Dr Katherine Hunt (Prifysgol Southampton), Mr Phil Madden (Anabledd Dysgu Cymru), Yr Athro Mary McCarron (Coleg y Drindod Dulyn), Yr Athro Owen Barr (Prifysgol Ulster), Yr Athro Thilo Kroll (Coleg Prifysgol Dulyn), Yr Athro Rachel Forester Jones (Prifysgol Caerfaddon),  Yr Athro Sue Read (Prifysgol Keele)


Mae oedolion ag anabledd deallusol (ID) yn profi anghydraddoldeb o ran mynediad at ofal iechyd yr ystyrir ei fod yn ymestyn i ofal diwedd oes. Nid yw eu profiadau o ofal iechyd ar ddiwedd oes a sut mae'r rhain yn cymharu â'r boblogaeth gyffredinol yn hysbys.


Ceisiodd yr astudiaeth hon ddisgrifio canlyniadau gofal diwedd oes i oedolion ag ID sy'n byw mewn gofal preswyl yn y DU gan ddefnyddio'r holiadur VOICES-SF a chymharu'r rhain â'r boblogaeth gyffredinol.


Dangosodd arolwg ôl-brofedigaeth cenedlaethol yn seiliedig ar y boblogaeth y gallai mynediad i ofal diwedd oes i oedolion ag ID gael ei gyfyngu gan fethiant i nodi agosáu at ddiwedd oes.

Staff Prosiect:  Yr Athro Stuart Todd, Yr Athro Jane Bernal (Aelod UDIDD), Dr Lawrence Taggart (Prifysgol Ulster), Dr Janet Finlayson (Prifysgol Caledonia) a Dr Claire Lam (Prifysgol St Georges)


Mae salwch a marwolaeth yn rhan o fywyd i bawb, gan gynnwys pobl ag anableddau deallusol (ID).


Ymchwiliodd yr astudiaeth hon ledled y DU i'r graddau y mae staff yn cyfathrebu am farwolaeth gyda phobl ag ID sy'n wynebu salwch terfynol neu brofedigaeth. Cwblhaodd staff sy'n cefnogi pobl ag ID yn y DU (n=690) arolwg electronig.


Mae'r canfyddiadau'n dangos bod marwolaeth yn effeithio ar lawer o bobl ag ID.


Staff Prosiect: Yr Athro Edwin Jones (Aelod UDIDD)


Mae Cymuned Ymarfer Ymddygiad Heriol Cymru Gyfan (CBCoP) yn galluogi rhannu gwybodaeth a datblygu arfer da. Mae aelodau CBCoP yn rhannu diddordeb cyffredin mewn gwella ansawdd bywyd pobl ag anableddau dysgu, sydd mewn perygl o ddefnyddio ymddygiadau sy'n herio i gyfathrebu a diwallu eu hanghenion.


Mae Aelodau'n cefnogi ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd, drwy rannu arfer da sy'n cyd-fynd â'r fframwaith cymorth ymddygiadol cadarnhaol (PBS). Mae CBCoP wedi datblygu'n grŵp arbenigol cydlynol a deinamig gyda chynrychiolaeth uniongyrchol ar Grŵp Cynghori Gweinidogol Anableddau Dysgu Llywodraeth Cymru.


Mae'r ddolen adborth hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r llywodraeth am ddatblygu arfer da ac yn helpu i lunio polisïau a chynlluniau gweithredu cenedlaethol.

Staff Prosiect: Dr Katja Valkama (Aelod UDIDD)


Crëwyd y Rhwydwaith Academaidd o Arbenigwyr Anabledd Ewropeaidd (ANED) gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Rhagfyr 2007.


Y nod yw sefydlu a chynnal rhwydwaith academaidd ledled Ewrop ym maes anabledd a fydd yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu polisi mewn cydweithrediad ag Uned Anabledd y Comisiwn.


Mae ANED yn adeiladu ar arbenigedd canolwyr ymchwil anabledd presennol, gyda chefnogaeth arbenigwyr cenedlaethol, rapporteurs thematig, a chysylltiadau â rhwydweithiau perthnasol ym maes polisi anabledd.


Mae ei hathroniaeth a'i nodau yn cefnogi amcanion polisi anabledd Ewropeaidd tuag at y nod o gyfranogiad llawn a chyfle cyfartal i bob person anabl. Mae ANED yn darparu seilwaith cydgysylltu o gymorth academaidd ar gyfer gweithredu'r Strategaeth Anabledd Ewropeaidd a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau.

Staff Prosiect: Dr Katja Valkama (Aelod UDIDD)


Ceisiodd yr astudiaeth ddisgrifio pa mor dda y mae modelau newydd o wneud cais am adsefydlu yn galluogi mynediad cyflym i adsefydlu a throthwy isel.


Casglwyd data drwy ffurflenni a lenwyd gan broseswyr budd-daliadau Kela, cyfweliadau grŵp ffocws gyda phroseswyr budd-daliadau a chydweithredwyr Kela ac un cyfweliad unigol.


Dangosodd y canlyniadau, gyda modelau newydd ar gyfer gwneud cais am adsefydlu, fod llwybr adsefydlu'r cleient yn cael ei gyflymu'n rhannol. Er enghraifft, yn y model penderfyniad uniongyrchol, efallai na fydd y cwrs adsefydlu yn dechrau'n gyflymach nag o'r blaen, hyd yn oed os bydd dechrau'r broses yn cyflymu.


Mae mathau newydd o grwpiau cwsmeriaid hefyd yn gofyn am fathau newydd o fodelau gwaith a gweithredu. Mae'r modelau'n ei gwneud yn bosibl cael trothwy isel ar gyfer gwneud cais am adsefydlu, oherwydd, er enghraifft, nodir yr angen yn y lleoedd hynny sy'n rhan o fywydau bob dydd pobl (e.e. sefydliadau addysgol).

Fodd bynnag, mae galluogi'r angen i gael ei nodi yn gofyn am fynd i'r afael â nifer o faterion, megis polisïau, arbenigedd ac adnoddau digonol.

Staff y Prosiect: Dr Katja Valkama (Aelod UDIDD)Ariannwyd y prosiect hwn ar y cyd gan y Weinyddiaeth Iechyd a Phrifysgolion Gwyddorau Cymhwysol y Ffindir (UAS). Ceisiodd y cydweithrediad a'r bartneriaeth a ddechreuodd yn 2013 sefydlu cynllun cynhwysfawr o ddatblygiad nyrsio yn Kazakhstan tan 2019.

Dyluniwyd y cynllun i osod system gofal nyrsio Kazakhstan yn unol â'r lefel ryngwladol, yn unol ag anghenion Iechyd Cyhoeddus modern i wella ansawdd, effeithlonrwydd a diogelwch Iechyd y Cyhoedd yn Kazakhstan.

Mae'r cydweithio a'r bartneriaeth hirdymor hon yn sicrhau canlyniadau llwyddiannus gan fod dealltwriaeth o'r amgylchedd gweithredu yn gynhwysfawr.

Defnyddiwyd y camau datblygu - ffurfio, stormio, normu a pherfformio - i adeiladu'r sefyllfa bresennol yn ogystal â'r cynlluniau a'r rhagolygon ar gyfer diwygio'r gwasanaethau nyrsio yng Ngweriniaeth Kazakhstan.

Staff Prosiect: Paula Hopes (Aelod UDIDD)Comisiynodd SBUHB adolygiad allanol o'r gwasanaethau anabledd dysgu cymunedol ar draws ôl troed y bwrdd iechyd.


Defnyddiodd yr adolygwyr fethodoleg ymchwiliad gwerthfawrogol i alluogi'r rhai sy'n ymwneud â'r adolygiad (clinigwyr a rheolwyr o bob rhan o'r gwasanaeth) i nodi eu dyfodol dewisol ar gyfer gwasanaethau anabledd dysgu cymunedol.


Mae adroddiad yr adolygiad clinigol yn awgrymu bod angen datblygu'n sylweddol y gwasanaethau anabledd dysgu cymunedol arbenigol presennol. Mae grŵp prosiect Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol wedi'i sefydlu mewn partneriaeth â phobl ag anableddau dysgu i fwrw ymlaen â'r argymhellion ar gyfer yr adolygiad a'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau.

Staff Prosiect:  Dr Carmel Conn (Aelod UDIDD)


Diben yr astudiaeth oedd gwerthuso effaith gynnar y gwaith trawsnewid ADY sydd wedi digwydd o fewn rhanbarth SEWC, gan gyfeirio'n benodol at waith Arweinydd Trawsnewid ADY y rhanbarth.


Y nod penodol oedd archwilio profiadau o gymorth i baratoi ar gyfer newid rhanddeiliaid allweddol mewn llywodraeth leol, y consortiwm addysg rhanbarthol, y sector addysg ac ar draws gwasanaethau plant gan ddefnyddio grwpiau ffocws a chyfweliadau dros y ffôn.


Roedd cwestiynau ymchwil penodol yn canolbwyntio ar yr hyn a oedd yn effeithiol mewn gwaith trawsnewid ADY, yr hyn a oedd yn llai effeithiol a'r camau pwysig nesaf.

Staff Prosiect: Dr Carmel Conn (Aelod UDIDD)


Nod y prosiect yw gwerthuso gweithrediad, effeithiolrwydd ac effeithiau disgwyliedig y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu, arwain a chynorthwyo addysgu o ran eu gallu i gefnogi datblygiad gweithlu medrus iawn sy'n barod i ymateb i heriau diwygio addysg yng Nghymru.


Bydd y gwerthusiad yn mynd i'r afael â'r amcanion canlynol: asesu ymgysylltiad â safonau ymhlith ymarferwyr, adolygu'r broses o weithredu'r safonau ymhlith ymarferwyr, deall pa ffactorau a/neu amodau sy'n cefnogi neu'n rhwystro gweithredu ac ymgysylltu'n effeithiol â'r safonau, i ystyried a yw'r safonau wedi bod yn effeithiol, i archwilio'r effeithiau a ragwelir o weithredu'r safonau ar lefel yr ymarferydd, ysgol a system, ac i wneud argymhellion ar gyfer polisi ac ymarfer yn y dyfodol ar draws y system gyfan.


Cwblhaodd y prosiect gam cychwynnol yn ddiweddar, ond mae cam cyntaf y cyfweliadau wedi'i ohirio ar hyn o bryd.

Staff Prosiect: Dr Carmel Conn (Aelod UDIDD)


Nod y prosiect oedd cynhyrchu offer dysgu proffesiynol ar gyfer yr EAS, sef model sicrhau ansawdd y gellir ei ddefnyddio ar draws yr ystod o gyfleoedd dysgu proffesiynol yn y rhanbarth, a methodoleg ar gyfer cipio effaith dysgu proffesiynol.


Roedd y prosiect yn cynnwys cyd-adeiladu'r offer hyn mewn partneriaeth ag athrawon ac arweinwyr o ranbarth EAS drwy gyfres o gyfarfodydd panel. Mae'r model cipio effaith a ddatblygwyd yn disgrifio gwahanol ffyrdd o feddwl am effaith Dysgu Proffesiynol a gellir ei gymhwyso i unrhyw weithgaredd lle mae Dysgu Proffesiynol yn digwydd.


Mae'n ceisio canfod effaith bosibl mor gynhwysfawr â phosibl ac mae wedi cael ei threialu gan nifer o ysgolion yn y rhanbarth.

Staff Prosiect: Yr Athro Suart Todd, Yr Athro Jane Bernal (Aelodau UDIDD), Dr Rhian Worth, Ms Julia Shearn (Prifysgol De Cymru), Dr Katherine Hunt (Prifysgol Southampton), Yr Athro Mary McCarron (Coleg y Drindod Dulyn), Dr Sarah Brearly (Prifysgol Caerhirfryn)Mae'r astudiaeth hon yn edrych ar sefyllfa pobl ag anableddau dysgu (AD) sy'n byw mewn lleoliadau gofal nad ydynt yn rhai datblygu lleol. Hynny yw, fel arfer cartrefi gofal a nyrsio i bobl hŷn.  Ystyrir bod cyfran sylweddol o bobl ag AD, pobl hŷn yn bennaf, yn byw mewn sefyllfaoedd o'r fath.  Fodd bynnag, ychydig a wyddys amdanynt.  


Mae'r astudiaeth hon wedi sicrhau data ar 132 o bobl ag AD mewn lleoliadau o'r fath ar ddau gyfnod. Roeddent yn grŵp anodd i'w adnabod a'i ganfod.  Maent yn llawer hŷn na phobl ag AD sy'n byw mewn gwasanaethau AD, gwasanaethau yr oedd llawer o bobl wedi symud ohonynt i'w lleoliadau presennol.  


Roedd yr angen am ofal diwedd oes a lefel marwolaethau'r grŵp hwn yn uchel gan nodi bod angen i ymchwil gofal diwedd oes mewn AD ganolbwyntio mwy nag y mae ar y grŵp hwn.

Staff prosiect: Dawn Cavanagh, Yr Athro Ruth Northway, Yr Athro Stuart Todd (Aelodau UDIDD)


Mae archwiliadau iechyd blynyddol yn effeithiol o ran nodi anghenion iechyd nas diwallwyd ac maent yn dderbyniol ar y cyfan i bobl ag anableddau dysgu. Fodd bynnag, ychydig sy'n hysbys am sut y caiff y materion iechyd a nodwyd mewn archwiliadau iechyd eu dilyn a'u datrys; sut mae pobl ag AD yn hunanreoli unrhyw gyflyrau a nodwyd, a'r math o gymorth y gallant ei gael (neu beidio) i reoli eu hiechyd eu hunain.


Archwiliodd yr astudiaeth ansoddol hydredol hon farn 12 o bobl ag AD (18-64 oed) yng Nghymru (a lle bo'n briodol eu cefnogwyr) ychydig ar ôl yr archwiliad iechyd blynyddol ynglŷn â’u profiad, materion a nodwyd ac unrhyw gamau a gynigiwyd. Unwaith eto, cyfwelwyd cyfranogwyr chwe mis ac yna un mis ar ddeg ar ôl archwilio a oedd camau wedi'u cynllunio wedi'u cymryd, eu canfyddiadau o'r rhain, yr hyn yr oeddent wedi'i gyflawni (neu nad oeddent wedi'i gyflawni), sut yr oedd cyflyrau iechyd yn cael eu rheoli eu hunain a'r cymorth yr oeddent yn ei gael.

Staff Prosiect: Dawn Cavanagh (Aelod UDIDD)


Cynhaliwyd yr ymchwil hon ar ran y Fforwm LGBT ar gyfer Pobl ag AD a/neu awtistiaeth sy'n byw yng Nghymru er mwyn deall yn well yr heriau sy'n wynebu'r rhai a allai uniaethu fel LGBT+.
Mae prinder gwybodaeth am yr heriau sy'n wynebu darparwyr gwasanaethau o ran cefnogi perthnasoedd a rhywioldeb i bobl ag anawsterau rhywiol yn eu gwasanaethau. Bwriedir i'r ymarfer hwn lywio dealltwriaeth o'r rhwystrau systemig a allai atal pobl ag AD rhag profi perthynas agos.


Archwiliodd adolygiad bwrdd gwaith o bolisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â pherthnasoedd a rhywioldeb pobl ag AD ymhlith darparwyr byw â chymorth ledled Cymru: (1) os yw polisïau sefydliadol yn annog cefnogaeth ragweithiol ynglŷn â rhywioldeb (2) a yw polisïau'n sôn yn benodol am gymorth ar gyfer amrywiaeth rhywiol neu bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) ag AD (3) i ba raddau y mae cydbwysedd rhwng y cyfrifoldeb i ddiogelu pobl ag AD a'r angen i sicrhau eu Hawliau Dynol sy’n  ymwneud â pherthnasoedd a rhywioldeb o fewn polisïau? (4) A yw rhywioldeb yn rhan benodol o gynlluniau cymorth i bobl ag AD yn y lleoliad?


Dangosodd dadansoddiad o'r cynnwys nad oes gan lawer o bolisïau wybodaeth am sut y gellid cefnogi perthnasoedd/rhywioldeb pobl. Roedd y rhan fwyaf o bolisïau'n rhoi blaenoriaeth benodol i ddiogelu ac amddiffyn ar draul cymorth ar gyfer anghenion rhywioldeb/perthynas. Mae angen gwell hyfforddiant ar rywioldeb a pholisi a gweithdrefnau perthynas.

Staff Prosiect: Dr Wahida Shah Kent (Aelod UDIDD)


Archwiliodd yr astudiaeth dulliau cymysg hon systemau cymorth teuluoedd plant Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau. Cynhaliwyd cyfweliadau gydag ugain o rieni sy'n gofalu am blant BME â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau, a deg ymarferydd yn gweithio gyda theuluoedd plant â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau, yng Nghymru a Lloegr.  Y nod oedd taflu goleuni ar brofiadau byw'r grŵp hwn o deuluoedd, hyd yn hyn ar goll o'r llenyddiaeth academaidd. Cynhaliwyd cyfweliadau hefyd gyda gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd plant â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau.


Archwiliodd yr ymchwil a oedd amrywiaeth ethnig o ran profiadau'r grŵp hwn o deuluoedd o ran cael gafael ar gymorth, a nodi rhwystrau posibl i gymorth anffurfiol a ffurfiol. A hefyd, i ganfod a oedd gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw yn ystyried bod eu hanghenion a'u profiadau yn wahanol i deuluoedd gwyn. Mae canfyddiadau'r ymchwil yn dangos bod teuluoedd plant BME sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau yn wynebu rhai heriau tebyg o ran gofalu am eu plentyn a'u teulu, i'r rhai a wynebir gan deuluoedd gwyn. Ni chanfuwyd bod crefydd a diwylliant yn rhwystr i ddefnyddio gwasanaethau ffurfiol. Roedd y teuluoedd hynny a oedd yn cael cymorth ffurfiol yn gyffredinol yn ei chael yn ddefnyddiol, ac yn ffurfio perthynas gref ag ymarferwyr.  Fodd bynnag, dyma'r ffordd y maent hwy a'u hanghenion yn cael eu gweld gan rai darparwyr gwasanaethau cymorth ffurfiol sy'n dangos eu bod yn cael eu hystyried yn wahanol ac yn rhwystrau i ymdrechion i gael gafael ar gymorth ffurfiol.  Roedd yn ymddangos bod rhagdybiaethau a chredoau ynglŷn ag anghenion teuluoedd BME yn seiliedig ar stereoteipiau 'hiliol' ac ethnig a thystiolaeth anecdotaidd, y mae’r ansoddol a’r meintiol a chanfyddiadau'r ymchwil hon yn ei herio.

Staff Prosiect: Dr Victoria Markham (Aelod UDIDD), Dr Alexis Jones et al.,


Mae'r prosiect hwn yn cael ei gynnal gyda Dr Alexis Jones (FLSE) ac mewn cydweithrediad ag Uwch Seicolegydd Addysg sy'n cefnogi ysgolion ar gyfer dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae dosbarth o ddysgwyr yn cael mynediad i ymyriad darllen cyfrifiadurol gyda'r prif fesurau dibynnol yn newidiadau mewn sgoriau darllen cyn ymyrraeth yn ogystal ag adborth ar y rhaglen gan y dysgwyr a'r staff addysgu. Mae'r tîm ymchwil hefyd yn gwerthuso addasiadau a wneir i agweddau ar y rhaglen a mesurau dibynnol fel eu bod yn fwy hygyrch i'r boblogaeth hon.

Staff  Prosiect: Dr Victoria Markham (UDIDD) a Dr Aimee Giles


Mae'r prosiect hwn yn cael ei gynnal gyda Dr Aimee Giles ac mae'n cynnwys cyfweld gweithwyr proffesiynol o ddisgyblaethau lluosog ar eu profiadau o ddefnyddio dulliau ysgogi (er enghraifft, ciwiau gweledol) wrth addysgu plant ag anableddau dysgu. Hyd yma, cynhaliwyd cyfweliadau gyda therapyddion lleferydd ac iaith, therapyddion galwedigaethol, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes dadansoddi ymddygiad. Defnyddir themâu a nodwyd o'r cyfweliadau hyn i lywio arolwg ar sut y defnyddir dulliau ysgogi a sut mae gweithwyr proffesiynol yn goresgyn rhwystrau posibl (e.e., dysgwyr yn dod yn ddibynnol ar awgrymiadau, neu gyffredinoli cyfyngedig o sgiliau).

Staff Prosiect: Dr Richard May, Dr Victoria Markham (Aelod UDIDD) a Christopher Seel (myfyriwr PhD - FLSE)


Mae'r prosiect hwn yn ailadrodd astudiaeth flaenorol [Markham, V., Roderique-Davies, G., Austin, J., Molina, J., a Mai, R. (Manuscript in Preparation). Evaluating Procedural Variables of two Stimulus Fading Strategies to Teach Complex Discrimination Skills]. Bydd y prosiect yn ymestyn y gwaith blaenorol hwn drwy werthuso strategaethau dysgu di-wallus a ddefnyddir yn gyffredin mewn cyfarwyddyd iaith derbyngar (e.e., tynnu sylw at y targed cywir neu ei wneud yn fwy amlwg i'r dysgwr ei ddewis) a chymharu'r ymyriadau hyn ag addysgu arbrofol a gwallau. Bydd yr ymyriadau hyn yn cael eu gwerthuso gydag oedolion niwronodweddiadol yn y lle cyntaf i nodi paramedrau gweithdrefnol a allai newid y broses o gaffael y sgil a chyffredinoli i symbyliadau newydd.Mae partneriaid ymchwil yn cynnwys


Improvement-Cymru UDIDD


Powys teaching HB UDIDDMencap Cymru UDIDD

swansea-bay-university-health-board_logo

Hijinx - UDIDD Research

Aneurin Bevan UHB logo UDIDD